П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 29 юли 2021 г. /четвъртък/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Промени за второто тримесечие на 2021 г. по бюджета на Община Търговище за 2021 г. 

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Промени по бюджета на Община Търговище за 2021 г. 

Докл.: д-р Дарин Димитров

3. Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2021 година.

Докл.: инж. Митко Панайотов 

4. Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Търговище.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

5. Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 г. и имоти за ползване като пасища по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.  

Докл.: д-р Дарин Димитров

 6.  Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище, насрочено за 03.08.2021 г.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

7.    Продажба на общински недвижим имот, представляващ терен за жилищно строителство, урегулиран поземлен имот II в кв. 35 по плана на село Здравец, община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

8. Отдаване под наем на имоти общинска собственост в град Търговище, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС. 

Докл.: Валентин Велчев

9.  Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя за устройване на постоянен пчелин в землището на село Кралево, община Търговище. 

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

10. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот XXX в кв. 102 по плана на град Търговище, чрез продажба на поземлен имот с идентификатор 73626.507.759 с площ 34.00 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 73626.507.762 с площ 6.00 кв.м., собственост на Община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

11.  Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот VIII17 в кв. 36 по плана на село Братово, община Търговище, чрез продажба на терен с площ 40.00 кв. м. и терен с площ 170.00 кв.м., собственост на Община Търговище. 

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

12. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот III314 в кв. 55 по плана на село Лиляк, община Търговище, чрез продажба на терен от 67.00 кв.м., собственост на Община Търговище. 

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

13. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот I330 в кв. 69 по плана на село Макариополско, община Търговище, чрез продажба на терен с площ 5.00 кв.м., терен с площ 8.00 кв.м. и терен с площ 377.00 кв.м., собственост на Община Търговище. 

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

14. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот I-147 в кв. 40 по плана на село Миладиновци, община Търговище, чрез продажба на терен от 28.00 кв.м., собственост на Община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

15. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот II91  в кв. 22 по плана на село Момино, община Търговище, чрез продажба на терен с площ от 35.00 кв.м., собственост на Община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

16. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот III92 в кв. 22 по плана на село Момино, община Търговище, чрез продажба на терен с площ от 35.00 кв.м., собственост на Община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

17. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот IV163 в кв. 25 по плана на село Острец, община Търговище, чрез продажба на терен от 15.00 кв.м., собственост на Община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

18. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот IX-182 в кв. 40 по плана на село Съединение, община Търговище, чрез продажба на терен от 200.00 кв.м., собственост на Община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

19. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Електроника-НС” ЕООД на територията на гр. Търговище”.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов 

 20. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „ЕЛЕКТРОНИКА НС” ЕООД.         

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

21. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 73626.176.338 по КК за землището на гр. Търговище. 

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

22. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1071 на Път II-74 „Търговище-Велики Преслав” км 16+500, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5m. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5m. (електронна винетка)”.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

23.    Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ТП „Училище”, находящ се в УПИ I, кв. 10, с. Стража до поземлен имот с идентификатор 69599.8.149 по кадастралната карта за землището на с. Стража, общ. Търговище.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

24.    Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище 2021-2023 г. (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование). 

Приложения

Докл.: Рая Матева 

25.    Приемане на Списък на предложените за средищни детски градини и училища от община Търговище с цел внасяне на мотивирано предложения в МОН за учебната 2021/2022 г.

Приложения

Докл.: Рая Матева

26.    Даване на съгласие за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици във Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Търговище и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Драгановец, общ. Търговище.

Приложения

Докл.: Рая Матева

27.    Отмяна на Решение № 11 по Протокол № 11 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Търговище. Определяне на училища, преимуществени ползватели на автобуси и приемане на транспортна схема за движението им за учебната 2021/2022 г. 

Приложения

Докл.: Рая Матева

28.    Утвърждаване на разходи за командировки в страната на кмета на община Търговище и на председателя на Общински съвет Търговище за II-то тримесечие на 2021 г. 

Докл.: Валентин Велчев

29.    Отчет за дейността на Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище за първото шестмесечие на 2021 г. 

Приложения

Докл.: Мая Павлова 

Заседания на Постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика                           – 26.07.2021г. – 13.00ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура                                                    – 26.07.2021г. – 13.00ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                                 -26.07.2021г. – 14.00ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                                    – 26.07.2021г. – 15.00ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси         – 26.07.2021г. – 15.00ч.-зала  „Хр. Самсаров”


Във връзка с удължаване срока на епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет Търговище и на неговите комисии, ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването.
С настоящото поканвам за участие лицата по чл. 24, ал. 4 от ПОДОСТ, като призовавам гражданите да се възползват от възможността за информиране по предварително обявения дневен ред и материалите към него от официалната страница на Община Търговище.
Напомням, че заседанията на Общински съвет Търговище се предават директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчват онлайн в интернет сайта на Община Търговище и могат да бъдат проследени от всички заинтересовани лица.
В зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината, могат да бъдат променени датите и часовете на заседанията.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емине Якубова/    

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име