П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 27 юни 2024 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2024 година

Докл.: инж. Митко Панайотов

2. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на 12.07.2024 г. (петък) от 10:00 часа.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

3. Приемане на инвестиции, извършени от „ВиК“ ООД, гр. Търговище през 2022 и 2023 г.

Приложения – част 1

Приложения – част 2

Докл.: д-р Дарин Димитров

4. Внасяне на предложение за избиране на Управител на „Адапт” ЕООД, гр. Търговище

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

5. Продължаване срока на договор за възлагане управлението на „БКС Индустриален парк Търговище” ЕООД, гр. Търговище

Докл.: Валентин Велчев

6. Съгласие за подписване на Споразумение за партньорство

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

7. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023 г. на Плана за интегрирано развитие на община Търговище за периода 2021-2027 г. и на Доклад за резултатите от Междинна оценка на План за интегрирано развитие на Община Търговище

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

8. Закупуване на поземлени имоти с идентификатори 73626.509.783 и 73626.509.784 за прилагане на улична регулация на бул. Митрополит Андрей

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

9. Обявяване на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост и замяна на имот – общинска собственост с имот – частна собственост

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

10. Обявяване на част от имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

11. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост без търг или конкурс на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС

Докл.: Валентин Велчев

12. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и специализирана план-схема за обект: „Кабелна линия за присъединяване на обекти, собственост на „ЕМУ“ АД, към електропреносната мрежа”

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

13. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и специализирана план-схема за обект: „Трасе на подземен електропровод от ПИ 73626.504.603 до ПИ 73626.30.39 гр. Търговище”

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с проектен идентификатор 73626.323.114 в землището на гр. Търговище

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

15. Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с идентификатори 73626.501.445 и 73626.501.308 в кв. 28, кв. Въбел, гр. Търговище

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

16. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Търговище за периода м. декември 2023 г. – м. май 2024 г.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

17. Отчет за дейността на Общински съвет Търговище и на неговите комисии за периода м. декември 2023 г. – м. май 2024 г.

Приложения

Докл.: Тахир Тахиров

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име