ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 28 октомври 2021 г. /четвъртък/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Промени за третото тримесечие на 2021 г. по бюджета на Община Търговище за 2021 г.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2021 година.

Докл.: инж. Митко Панайотов 

3. Приемане на политика за участието на община Търговище в публичните предприятия с общинско участие в капитала. 

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

4. Продължаване срока на договор за възлагане управлението на „Знаме” ЕООД, гр. Търговище. 

Докл.: Валентин Велчев

5. Определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

6. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински недвижим имот и построената в него сграда в село Руец, община Търговище.                 

Приложения 

Докл.: Валентин Велчев

7. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание    чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

Докл.: Валентин Велчев

8. Прекратяване на съсобственост в град Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

9. Прекратяване на съсобственост в село Бистра, община Търговище с площ от 85.00 кв.м. 

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

10. Прекратяване на съсобственост в село Бистра, община Търговище с площ от 43.00 кв.м

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

11.  Одобряване на годишни отчети за изпълнението на концесионните договори в Община Търговище за 2020 г. 

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

12. Издаване на разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.32.374 по кадастрална карта за землището на гр. Търговище. 

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

13. Пълно подпомагане на заплащане на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на деца в задължително предучилищно образование (5 и 6 – годишните деца) за периода 01.10.-31.12.2021 г.  

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

14. Одобряване на списъка с кандидати и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми.

Докл.: д-р Димчо Димов

15. Утвърждаване на разходи за командировки в страната на кмета на община Търговище и на председателя на Общински съвет Търговище за  III-то тримесечие на 2021 г.

Докл.: Валентин Велчев


Заседания на Постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика                                   – 25.10.2021 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура                                                           – 25.10.2021 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                                       – 25.10.2021 г. – 14.00 ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                                          – 25.10.2021 г. – 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси               – 25.10.2021 г. – 15.00 ч.-зала  „Хр. Самсаров”


Във връзка с удължаване срока на епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет Търговище и на неговите комисии, ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването.
С настоящото поканвам за участие лицата по чл. 24, ал. 4 от ПОДОСТ, като призовавам гражданите да се възползват от възможността за информиране по предварително обявения дневен ред и материалите към него от официалната страница на Община Търговище.
Напомням, че заседанията на Общински съвет Търговище се предават директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчват онлайн в интернет сайта на Община Търговище и могат да бъдат проследени от всички заинтересовани лица.
В зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината, могат да бъдат променени датите и часовете на заседанията.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                         /Емине Якубова/    

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име