П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 25 април 2024 г. /четвъртък/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Приемане на актуализиран план към 31.03.2024 г. по бюджета на община Търговище за 2024 г.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Одобряване на бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2025-2027 г. на община Търговище. 

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

3. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на 29.04.2024 г. (понеделник) от 13:30 часа. 

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

4. Даване на съгласие за прехвърляне на парични средства, собственост на „БКС Индустриален парк Търговище“ ЕООД.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

5. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.

Докл.: Валентин Велчев

6. Допълване на Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 г.

Докл.: Валентин Велчев

7. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлени имоти, находящ се в землището на град Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

8. Закупуване на поземлени имоти с идентификатори 73626.509.772 и 73626.509.773 за разширение на ул. Поп Сава Катрафилов. 

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

9. Прекратяване на съсобственост в село Макариополско, община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

10. Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на основание чл.14, ал. 7 от ЗОС. 

Докл.: д-р Дарин Димитров

11. Доклад за управление на гори и горски територии – общинска собственост през 2023 г. 

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

12. Възлагане управлението на горските територии, собственост на Община Търговище. 

Докл.: Валентин Велчев

13. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Търговище и изменение на подробен устройствен план – план за застрояване. 

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов 

14. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населени места за обект: „Реконструкция на канализационен клон от ПСПВ (Пречиствателна станция за питейни води) „Търговище“. 

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

15. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ II, кв. 23, улица с о.т. 91‘-95‘ и УПИ I, кв. 24 в кв. Въбел, гр. Търговище. 

Приложения             

Докл.: инж. Митко Панайотов

16. Изразяване на съгласие за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VI-„за озеленяване и спорт“ в кв. 88, с. Лиляк, община Търговище.     

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

17. Промени в общинската транспортна схема.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

18. Увеличаване броя на децата в яслена група в ДГ „Пчелица“ град Търговище за учебната 2024-2025 г.         

Приложения

Докл.: д-р Сюзан Алиосманова

19. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище 2024-2026 г. (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование).             

Приложения

Докл.: д-р Сюзан Алиосманова

20. Годишен доклад за извършените дейности и изразходвани бюджетни средства от читалищата.          

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

21. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за развитие на туризма на територията на община Търговище за 2023 г. и Общинска програма за развитие на туризма в община Търговище за 2024 г.         

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

22. Одобряване на списъка с кандидати и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми.         

Докл.: Мая Павлова 

23. Утвърждаване на разходи за командировки в страната на кмета на община Търговище и на председателя на Общински съвет Търговище за I-то тримесечие на 2024 г.

Докл.: Валентин Велчев


Заседания на постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика                    – 22.04.2024 г. – 13.00ч. – зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура                                             – 22.04.2024 г. – 13.00ч. – зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                         – 22.04.2024 г. – 14.00ч. – зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                            – 22.04.2024 г. – 15.00ч. – зала „Хр. Самсаров”
Правна комисия                                                         – 22.04.2024 г. – 15.00ч. – зала  „Хр. Самсаров”


Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници, заинтересовани лица и граждани да присъстват и участват в работата на заседанието на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Тахир Тахиров/    

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име