П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 29 септември 2022 г. /четвъртък/ от 09:00ч. в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и на останалите показатели, сделки и операции по ал. 1 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.2022 г. 30.06.2022 г.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Промени по бюджета на Община Търговище за 2022 г.

Докл.: д-р Дарин Димитров

3. Приемане на Наредба за символиката, званията и отличията на Община Търговище.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

4. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на 11.10.2022 г. (вторник).

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

5. Одобряване на годишни отчети за изпълнението на концесионните договори в Община Търговище за 2021 г.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

6. Прекратяване на съсобственост в град Търговище, чрез продажба на ПИ № 73626.504.814.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

7. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на част от територията на гр. Търговище, включваща УПИ XV-„за озеленяване“, УПИ XVI, УПИ XVII-„за търговия и трафопост“, УПИ XVIII в квартал 50, УПИ I, УПИ II, УПИ XXVI в квартал 85 и проектна улица с осови точки 180-181.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

8. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия СрН към поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54 и 20050.12.55, находящи се в землището на с. Давидово, община Търговище“.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

9. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 58493.18.14 в землището на с. Пробуда, общ. Търговище.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

10. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 58493.18.15 в землището на с. Пробуда, общ. Търговище.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

11. Възлагане управлението на услугата „Патронажна грижа+“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ).

Докл.: д-р Дарин Димитров

12. Формиране на паралелки с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2022/2023 година в две общински училища на община Търговище.

Приложения

Докл.: Рая Матева

13. Формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Драгановец, общ. Търговище за учебната 2022/2023 година.

Приложения

Докл.: Рая Матева

Заседания на постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика – 26.09.2022 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура – 26.09.2022 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство – 26.09.2022 г. – 14.00 ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика – 26.09.2022 г. – 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси – 26.09.2022 г. – 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”

Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емине Якубова/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име