П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 30 юни 2022 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Промени по бюджета на Община Търговище за 2022 г.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

2.Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2022 година.

Докл.: Валентин Велчев

3. Приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Търговище“.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

4. Продължаване срока на договор за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Търговище.

Докл.: Валентин Велчев

5. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в кв. Запад 3 по плана на град Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

6. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в кв. 17 по плана на село Дългач, община Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

7. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в кв. 16 по плана на село Миладиновци, община Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

8. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в кв. 9 по плана на село Пролаз, община Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

9. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в кв. 29 по плана на село Давидово, община Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

10. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в кв. 8 по плана на село Вардун, община Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

11. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в кв. 21 по плана на село Вардун, община Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

12. Продажба на общински жилищни имоти, находящи се в град Търговище.

Докл.: Валентин Велчев

13. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

Докл.: Валентин Велчев

14. Отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС.

Докл.: Валентин Велчев

15. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация в обхват на участък на булевард „Трайко Китанчев“ между осови точки 181, 182 – 459, 460 (между бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Сюрен“), гр. Търговище и проект за изменение на план за застрояване за УПИ III в кв. 5, кв. Запад-1, гр. Търговище.

Приложение

Докл.: арх. Христослав Цонев

16. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 73626.526.1010 по КК за землището на гр. Търговище.

Приложение

Докл.: арх. Христослав Цонев

17. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 73626.172.472 по КК за землището на гр. Търговище.

Приложение

Докл.: арх. Христослав Цонев

18. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Електроника НС“ ЕООД на територията на община Търговище – връзка на „Транслационна точка за доставка на Интернет“ с оптично трасе по друга ПСД“.

Приложение

Докл.: арх. Христослав Цонев

19. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземен кабел 20 KV за отвеждане на производствена електроенергия.

Приложение

Докл.: арх. Христослав Цонев

20. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на водопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор 73626.122.9 в землището на гр. Търговище“.

Приложение

Докл.: арх. Христослав Цонев

21. Изразяване на съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ I-„за обществено обслужване и озеленяване“ в кв. 2, УПИ VIII-„за детска площадка и озеленяване“ в кв. 1 и проектна улица с о. т. 127-4, кв. Запад-3, гр. Търговище.

Приложение

Докл.: арх. Христослав Цонев

22. Връщане на училищен автобус от училище – преимуществен ползвател и сключване на допълнително споразумение за прекратяване използването на моторното превозно средство.

Приложение

Докл.: Рая Матева

23. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Търговище за периода м. Декември 2021 г. – м. Май 2022 г.

Приложение

Докл.: д-р Дарин Димитров

24. Отчет за дейността на Общински съвет Търговище и на неговите комисии за периода м. декември 2021 г. – м. май 2022 г.

Приложение

Докл.: Емине Якубова

25. Питане, относно изчислението на цените на билетите за обществен превоз на пътници до селата в община Търговище след увеличението на цената на пътникокилометър с 25 %.

Докл.: Тодор Михайлов

Заседания на постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика – 27.06.2022 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура – 27.06.2022 г. – 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство – 27.06.2022 г. – 14.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика – 27.06.2022 г. – 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси – 27.06.2022 г. – 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”

Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емине Якубова/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име