Днес, 03.08.2021 г., в Областна администрация – Търговище се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. Заседанието бе ръководено от областния управител на област Търговище г-н Станимир Парашкевов, който е и председател на Асоциация по ВиК – Търговище. Участие в него взеха представители на общините Търговище , Омуртаг и Опака управителят на ВиК ООД – Търговище и членове на Асоциацията. Упълномощените представители на държавата и общините в Асоциацията по ВиК – Търговище разискваха три основни теми, заложени в дневния ред на заседанието. На първо място бе съгласуван проект на Бизнес план за развитието и дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за периода 2022-2026 г., като изрично беше посочено ,че цената на водата се определя от КЕВР.

По следващите две точки от дневния ред управителят на ВиК ООД – Търговище инж. Явор Миланов представи за съгласуване проекти на договори между дружеството и други ВиК-оператори за използване на една водоснабдителна система при предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии. Същите не бяха утвърдени от членовете на Асоциацията, заради допълнителни изисквания от страна на МРРБ. В тази връзка, г-н Парашкевов подчерта, че, поради обществения характер на ВиК услугите, подобен род договори не следва да съдържат текстове, позволяващи прекъсване на водоподаването за населението, поради неуредени отношения между ВиК операторите или пък при изтичане или прекратяване на договорите на ВиК-операторите със съответните асоциации по водоснабдяване и канализация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име