В Областна администрация- Търговище се проведе заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа, ръководено от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище.

Основната цел на заседанието беше да се приеме Мониторингов доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 2019г.

През настоящата година ще се ремонтира и увеличи капацитетът на Центъра за обществена подкрепа в Търговище, както и ще се разшири дейността му чрез включване на услугата „Спешен прием”. Към същия център ще премине и услугата за консултиране, подкрепа и здраве в семейството. Предстои и реформиране на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Търговище и преминаването му като програма към Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Предвижда се и изграждане на нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна и почасова грижа и 60 места за консултативни услуги. Също в община Търговище предстои изграждане на Преходно жилище за младежи от 15 до 18 годишна възраст с увреждания, изграждане на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 25 годишна възраст с увреждания и изграждане на 18 социални жилища. Дейностите ще се изпълнят по проект на община Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“.

Планирано е също в община Търговище да се изградят нови два центъра – Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства  и Център за лица с интелектуални затруднения. Средствата са от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“.

През 2019г. е осъществен мониторинг на следните съпътстващи социални услуги в общността: Дневен център за стари хора- гр. Омуртаг, Център за социална рехабилитация и интеграция- гр. Попово, Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на домашно насилие- гр. Търговище, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца- гр. Търговище. В Дневния център за стари хора – гр. Омуртаг е отчетена ниска среднодневна посещаемост и намален брой потребители, ползвали услугата.

Като добра практика е посочена дейността на две неправителствени организации – Клуб на нестопанските организации – Търговище, които предлагат алтернативни образователни услуги за децата от малките населени места в община Търговище, както и Асоциация „Ная“- Търговище, работеща в сферата на защитата от домашното насилие.

Членовете на Съвета се обединиха около становището, че в областта има изградена мрежа от социални услуги, но тя не е равномерно разпределена, като се наблюдава концентрация на услуги в областния център.

По предложение на областния управител, представители на неправителствените организации, РДСП и работещи в социалната сфера ще проведат срещи в останалите четири общини от областта – Попово, Омуртаг, Антоново и Опака, на които да се обсъдят потребностите от социални услуги по места.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име