Днес, 02.07.2020 г., в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по транспорт (ПКТ), под председателството на Заместник областния управител г-н Панайот Димитров. На заседанието присъстваха представители на общинските администрации, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление, ОД на МВР – Търговище, ТД на НАП – Варна – ИРМ град Търговище, представители на браншовите организации на автобусните и автомобилните превозвачи.

В заседанието се разгледаха постъпили предложения от кмета на община Попово, относно промяна на маршрутни разписания на автобусна линия Търговище – Попово, елемент на Областната транспортна схема (квота на община Попово) и съгласуване на промени в маршрутни разписания на републиканска автобусна линия Разград – Попово, както и предложения от кметовете на oбщини за закриване на маршрутни разписания по автобусни линии от областната транспортна схема.

Заместник областният управител постави за разглеждане и обсъждане предложението на община Попово за промяна на маршрутни разписания на автобусна линия Търговище – Попово, като запозна членовете на комисията  с предложението на община Попово. Исканата промяна касае периода на изпълнение, като се предлага намаляване на дните на изпълнение на линията от „изпълнява се ежедневно“ на „изпълнява се от понеделник до петък“ и часовия график на първия курс да се промени от „06.30 ч. от автогара(АГ) Попово“ на „7.00 ч. от АГ Попово“.

Предложената промяна в часовия график на първия курс не отговаря на изискванията на чл. 16, ал. 4 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Предлаганият час в 7.00 ч. от автогара Попово по направление Търговище съвпада с часа на тръгване на автобусни линии Люблен – Търговище и Гърчиново – Търговище. Маршрутните им разписания до АГ Търговище са еднакви и не е осигурен изискваният минимум 60-минутен интервал между часовете на тръгване по едно и също направление. Относно намаляване дните на изпълнение на линия Търговище – Попово, мнозинството от членовете на комисията изразиха становище, че не е уместно в съботни и неделни дни да не се изпълняват разписанията.

Постоянната комисия по транспорт не подкрепи предложението на община Попово за промяна на маршрутните разписания на автобусна линия Търговище – Попово.

С цел привеждане в съответствие с Наредба №2 на МТИТС, ПКТ взе решение  общините Попово и Опака да разработят и да внесат в Областна администрация – Търговище предложения с изменени часови графици на автобусните линии, чиито часови интервал не отговаря на изискването от 60 минути интервал между курсовете в едно направление.

По предложение на представителите на общините Омуртаг, Попово и Опака, Постоянната комисия по транспорт взе решение да се закрият следните автобусни линии от Областната транспортна схема: Омуртаг – Конак – Попово, Омуртаг – Цветница – Омуртаг, Попово – Горско Абланово, Попово – Голямо Градище през Цар Асен, Гърчиново – Попов, Голямо Градище – Попово, Опака – Попово – Люблен. Основният мотив за закриването на линиите е липсата на пътнико поток по тях.

Комисията подкрепи предложението на община Попово за промени в маршрутни разписания на автобусна линия Разград – Попово, елемент на републиканската транспортна схема и взе решение да се съгласуват проектите на маршрутни разписания от Областния управител и документите да се изпратят до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за утвърждаване.

Представителите на браншовите организации поставиха въпрос за системни нарушения в изпълнението на маршрутните разписания на автобусна линия Търговище – Попово, от квотата на община Попово. Изказаха становище, че линията не се изпълнява по утвърдените от Областния управител разписания, като същите се изменят от община Попово, без да са компетентен орган за Областната транспортна схема. В тази връзка, Заместник областният управител предложи да се сезират  органите на РД „Автомобилна администрация“ да извършат контрол на изпълнението на автобусна линия Търговище – Попово.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име