Днес 10.08.2022г.,в пресцентъра на Областна администрация –Търговище се проведе заседание на Междуведомствената комисия за проверка на техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти на територията на област Търговище, назначена със Заповед на областния управител на област Търговище.

На заседанието присъстваха представители на Областна администрация- Търговище, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция „Черноморски Район“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и  Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен.

В рамките на последния месец  са извършени  проверки по утвърден график на всички язовири, класифицирани в първа и втора степен на потенциална опасност в областта, като членовете на комисията са проверили техническото и експлоатационното състояние на водоемите, изправността на язовирните стени и съоръженията към тях.

В тази връзка са съставени общо 41 констативни протокола. За 28  язовира бяха направени 43 предписания  към общини, собственици и сдружения за напояване и  са поставени конкретни  срокове за изпълнение.

Предписанията включват  премахване на дървета и храсти от язовирните стени, профилиране на преливници и  премахване на мрежи от преливници. Към момента на проверките не са установени язовири с водно ниво близко до преливен ръб, т. е няма опасност от преливане.

Предстоят проверки и на  проводимостта на речните корита,  както и какво е състоянието на дигите и речните брегове.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име