Община Търговище започва подготовка за създаването на индустриален парк. Идеята е такъв да бъде изграден по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии, и за привличане на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост.

Целта е да бъде създаден индустриален парк, с обща площ не по-малко от 300 дка. В обхвата му ще се включат общо 120 дка поземлени имоти от промишлената зона на града и поземлени имоти, общинска собственост, в землището на село Васил Левски. Набелязани са терени, които са в близост до главния път София-Варна, до железопътна линия и с възможност за изграждане на необходимата техническа инфраструктура – захранване с електричество, ВиК и други. За да се осигури обща площ от поне 300 дка ще се търси възможност за партньорство с частен инвеститор, който да осигури останалата част от необходимите терени.

Допустими кандидати по процедурата са юридически лица, които са търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. За да отговори администрацията на това изискване, на предстоящото заседание на Общинския съвет се внася докладна за промяна на наименованието и допълване на дейността на „БКС Търговище“ ЕООД.

Дружеството не бе закрито след създаването на общинското предприятие със същото име и предмет на дейност през 2016 г. Целта е фирмата да бъде оператор на бъдещата индустриална зона. Дружеството ще носи името „БКС Индустриален парк Търговище” ЕООД.

В предмета му на дейност ще бъде добавено изграждането, управлението и развитието на индустриални зони. Ще бъде извършено и увеличаване на капитала му с непарична вноска, чрез апорт на 12 общински недвижими имота.

С друга докладна се иска разрешение за изработването на специализиран подробен устройствен план за застрояване на индустриалния парк. С този план ще се създадат нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за производствени и складови дейности.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 2 ноември 2023 г.

Докладните, касаещи изграждането на индустриалната зона, са публикувани в сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia26092023

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име