Областният информационен център в Търговище проведе работна среща за представяне на брошура със знакови проекти на Община Търговище за изминалия програмен период, като база за реализиране на интегрирани инвестиции през новия до 2027 г.

В информационното събитие участваха областният управител Гергана Цонева, заместник-кметовете на община Търговище Сюзан Алиосманова и Валентин Велчев, представители на общинската и областната администрации, партньори от НПО и медии.

В брошурата са показани част от проектите по ОПРР и ОПРЧР, които получиха най-широка обществена подкрепа. Със средства от европейските фондове бяха обновени основни звена от образователната инфраструктура и градската среда в Търговище. Бяха реализирани и редица проекти, насочени към уязвими групи, с изграждане на нова съвременна база за предоставяне на социални услуги за деца, техните семейства, както и за възрастни и хора с увреждания.

Общо реализираните проекти от Община Търговище през изминалия програмен период са 21, а инвестициите възлизат на близо 27 млн. лв. Всички дейности през предходния програмен период се явяват стабилна основа за надграждане и разширяване през настоящия, 2021 – 2027 г., като се залага на създаването на устойчиви партньорства за съвместни дейности за прилагане на интегрирания териториален подход.  Стъпвайки на тази база, Община Търговище кандидатства с Концепция за интегрирани териториални инвестиции, в която се предвиждат дейности по мащабно обновяване на уличната мрежа, спортни и обекти от културната инфраструктура, общински пътища и други.

Концепцията е в процес на разглеждане за административно съответствие, след което ще бъде представена публично за провеждане на консултации с широк кръг заинтересовани страни и обществеността. Областният информационен център – Търговище, като част от експертния състав на „Звеното за публични консултации“ към  Регионалния съвет за развитие, ще организира серия от събития за представяне на концепцията.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име