Със Заповед № АЗ-40  от 29 март 2024 г. административният ръководител – председател на ОС – Търговище Татяна Даскалова открива процедура за подбор на 4 на брой медиатори към съдебния център по медиация при окръжния съд.

Необходимите документи за участие и редът на подаване са описани в заповедта, която е публикувана на интернет страницата на Окръжен съд – Търговище на следния линк: https://targovishte-os.justice.bg/bg/news3/29249

Предстои създаването на съдебен център по медиация и в търговищкия окръжен съд. Това се прави във връзка с измененията в Закона за медиацията и въвеждането на задължителна медиация по определени видове дела, които влизат в сила от 1 юли тази година. Такива центрове се създават към всеки окръжен съд с териториални поделения към районните съдилища. Те ще организират процедурите за медиация по висящи съдебни дела, съгласно глава шеста от Закона за медиацията.

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение. Медиацията е приложима на всеки етап от спора: непосредствено след възникването му,  преди отнасянето му пред съда,  във всеки етап на съдебното производство до постановяване на съдебния акт.

Относима е при граждански спорове – имотни, парични, междусъседски, наемни, битови, потребителски, непозволено увреждане; търговски спорове; трудови спорове; семейни спорове; административни и други спорове.

Чрез медиацията разрешавате Вашия спор бързо, евтино и ефикасно, свободни сте сами да определяте Вашите собствени интереси и приоритети, тя не замества Съда, а разширява кръга от възможности за защита на Вашите права, гарантира тайната на споделената информация, провежда се в неформална обстановка и в удобно за страните време, възстановява и запазва взаимоотношенията между спорещите.

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име