ОС – Търговище отчете дейността са за 2022 г., както и тази на районните съдилища от съдебния район, на общо събрание на съдиите. Присъстваха магистрати от окръжния съд и  районните съдилища в областта. Гости на събитието бяха председателят на ВКС – съдия Галина Захарова, г-жа Галина Тонева – Дачева – председател на наказателно отделение във ВКС, съдия Милен Славов – заместник-председател и ръководител на гражданско отделение в Апелативен съд – Варна, г-н Калин Славов – изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“, Председателят на Административен съд – Търговище съдия Анета Петрова,  окръжният прокурор Дилянка Стоянова, представители на Адвокатска колегия – Търговище, медии.

Председателят на Окръжен съд – Търговище приветства с добре дошли гостите и отбеляза високата чест, която са оказали с присъствието си. Съдия Татяна Даскалова премина към представяне на резюме на изготвения доклад. Той е публикуван на интернет страницата на съда targovishte-os.justice.bg/bg/4417 и съдържа много статистически данни и анализи.

През 2022 г. в съда са постъпили общо 629 дела, като намалението спрямо 2021 г. е с 11,7 %. От тях 290 бр. са граждански, 260 наказателни и 79 търговски дела. От всички свършени 662 бр. дела до края на годината, 88% са приключили в срок от 3 месеца, считано от момента на насрочването на делото, до постановяване на крайния съдебен акт. През 2021 г. този процент е бил 87 %. Натовареността на съдиите леко се понижава като цяло.

През отчетната година са се върнали общо 39 обжалвани акта с резултат, от които 21 са потвърдените /54 %/, изменени са 7 акта / 18 %/, отменени са 11 / 28 %/.

Обобщените данни за работата на районните съдилища също сочат намаление на постъплението. В трите районни съдилища – Търговище, Попово и Омуртаг, са постъпили общо 4432 дела, като 3046 са граждански и 1385 наказателни. Намалението като цяло е с 9,6 %,  за гражданските дела то е 7,4 %, а наказателните са намалели с 14%, в сравнение с 2021 г.

Общото между районните съдилища в съдебния район е, че работата се подобрява и всеки се отнася изключително съвестно към задълженията си.

В заключителната част на доклада съдия  Даскалова благодари на всички съдии и служители за положените усилия и компетентността им. „Екипът е нещо много важно, особено когато в него има разум и съпричастност, каквито споделяме.“ – отбеляза председателят на съда . Тя покани съдия Захарова да изрази впечатленията си.

Председателят на ВКС отбеляза: „Данните от доклада са впечатляващи, бих ги нарекла блестящи. Те ви дават основание да се гордеете.“ Г-жа Захарова изказа личната си благодарност към магистратите от наказателно отделение за колегиалното отношение по повод командироването на съдия Бонка Янкова. Пожела на всички здраве и припомни, че имат основание за гордост.

Съдия Милен Славов напълно сподели казаното от г-жа Галина Захарова, като даде отлична оценка на правораздаването в съдебния район. „Какво са законите без добрите нрави? А тук работят професионалисти с над 20 години стаж само в Окръжен съд. Вие сте хора с висок морал и отговорност. Желая ви здраве и спокойствие в семействата!“ – каза в обръщението си г-н Славов.

Г-н Калин Славов изложи същността на годишната класация, която отразява антикорупционния капацитет на ключови институции и сектори. В контекста на Местната система за почтеност са изследвани функции на съдебната система, които са свързани с осъществяване на контрол върху работата на изпълнителната и местната власт и техните администрации, за осигуряване на защита на интересите на гражданите и бизнеса от практиките на лошото управление и злоупотребата с власт.

Обект на изследване са районните, окръжни  и административни съдилища, функциониращи на територията на 27 общини, които са областни центрове. Първо място в класацията заемат съдилищата от Търговище – те се възприемат като независими, ефективни, прозрачни и отчетни.

По този повод г-н Славов връчи Отличие на председателя на Окръжен съд за най-добри резултати за 2022 г. в категорията „Съдилища“. „Това е признание за всички съдилища в Търговище – и за районен, и за административен, и за окръжен!“ – благодари съдия Татяна Даскалова.

Бяха отправени поздравления към съда и от останалите гости на събранието – Председателят на Административен съд – Търговище съдия Анета Петрова,  окръжният прокурор Дилянка Стоянова, Председателят на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия – Търговище Станислава Тихолова.

Председателят на Окръжен съд – Търговище закри общото събрание  с пожелание към всички за здраве, сили и енергия.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име