Обобщените резултати от анализа на дейността на РС – Попово през 2023 година бяха представени от председателят на съда Маринела Стефанова.

Докладът бе представен пред общото събрание на съдиите от районния съд, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията. Гост беше председателят на Окръжен съд – Търговище Татяна Даскалова.

Посочени бяха кадрови данни и статистическа информация за постъпленията, натовареността, срочността на разглеждане на делата и качеството на съдебните актове през изминалата година, както и в дейността на съдията по вписвания и държавния съдебен изпълнител,  очертани бяха тенденции и изводи от работата на институцията.

Председателят и административен ръководител на районния съд в Попово представи резюме на годишния доклад. През отчетната 2023 год. в РСП са постъпили общо 1041 дела, като от тях 755 са граждански дела и 289 са наказателни дела. В процентно съотношение гражданските дела съставляват 72.52% от постъпилите дела срещу 27.48% за наказателните. За сравнение през 2022 година в Районен съд-Попово са постъпили за разглеждане общо 1108 дела, като от тях 859 са граждански дела и 249 са наказателни дела. Процентното съотношението между граждански и наказателни дела през последните две години се е запазило, както и намаление като цяло на постъпилите дела в сравнение с предходната отчетна година.

Общият брой свършени дела през отчетния период към 31.12.2023г. е 1020 бр. или 85.28% спрямо всичко разгледаните през годината 1196 бр. дела. За 2022г. общият брой свършени дела е бил 1146 бр. или 88.15% спрямо всичко разгледаните през годината 1300 бр. дела.

За разлика от предходни години, през отчетната 2023г. има 11 бр. изготвени решения по граждански дела извън 1 месечния установен срок. Жалби за бавност не са постъпвали.

През отчетния период от общо свършените 1020 бр. дела обжалвани и протестирани са били общо 37 броя, от които обжалвани са били 21 акта по граждански дела и 16 по наказателни дела. В сравнение с предходната година броят на обжалваните актове е намалял, което може да се обясни с намаляване като цяло на постъплението на дела в съда.

Действителната натовареност спрямо общо делата за разглеждане дела през 2023г. в РС-Попово е 26.58 месечно, при 27.08 месечно за 2022г., и при 30.79 месечно за 2021г. Тези данни показват, че натовареността на РС-Попово е под средната натовареност за страната на районните съдилища, извън областните центрове.

 

Докладът е публикуван на интернет страницата на съда:

https://popovo-rs.justice.bg/bg/10017

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име