95 609 души е населението в област Търговище, показват данните на регионалната статистика за 2023 година. Изнесените цифри представляват 1.5% от населението на България и нареждат областта на 24-то място по брой на населението след област Разград (100.7 хил. души), и преди област Габрово (94.9 хил. души). В сравнение с 2022 г. населението на областта през 2023 г. намалява с 592 души, или с 0.6%.

Мъжете са 46 414 (48.5%), а жените – 49 195 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 060 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

В края на 2023 година лицата на 65 и повече навършени години са 24 324, или 25.4% от населението на областта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.4%, а на мъжете – 21.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31 декември 2023 година децата до 15 години са 12 851, или 13.4% от общия брой на населението в област Търговище. Общият коефициент на възрастова зависимост в област Търговище е 63.6%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2023 г. достига 46.5 години. Средната възраст на населението при мъжете е 44.6 години, а за жените – 48.2 години.

Променя се броя и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2023 година тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете.

shumenonline.bg

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име