В Областна администрация – Търговище се състоя извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище. Председателят на Асоциацията – областният управител на област Търговище Гергана Цонева и представителите на общините от областта заседаваха при гласуван дневен ред, с необходимия за вземане на решения кворум.

По време на заседанието бе прието решението за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище за 2024 г. да бъде 20 000.00 лв., при условие, че същият бъде променен в съответствие с окончателния размер на вноската на държавата, определен след приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2024 г.

Размерът на общинските вноски в проектобюджета на Асоциацията се определя въз основа на предложението и процентното съотношение на гласовете на членовете й в общото събрание от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Приетото решение ще бъде изпратено на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, който от своя страна включва предложението в проекта за годишен бюджет на Министерството по чл. 69, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

Обсъден бе и актуализираният план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програма за управление на отпадъците от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

 

Областна администрация Търговище

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име