Варненският апелативен съд отчете дейността си за 2022 г. Годишното  събрание уважиха представители на Варненската адвокатска колегия, Апелативната прокуратура, районните и окръжните съдилища в апелативния район.

Специални гости бяха председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, заместниците й Лада Паунова и Евгений Стайков, директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева, Атанаска Дишева от Висшия съдебен съвет. Данните от Годишния отчетен доклад на Апелативния съд анализираха председателят Ванухи Аракелян и ръководителите на Наказателното, Гражданското и Търговското отделение Янко Янков, Милен Славов и Анета Братанова.

„Почти всички дела в нашия съд през изминалата година бяха изключително тежки, многотомни и разнородни. Затова терминът „фактическа и правна сложност“ едва ли някога е бил по-правилно приложим отколкото през 2022 г.“, каза съдия Аракелян.

В значителна част от наказателните процеси се провеждаха съдебни следствия, по гражданските и търговските дела се събираха нови доказателства и се назначаваха експертизи, но всичко това не беше за сметка за бързината и качеството в правоприлагането“, подчерта административният ръководител.

През миналата година в Апелативния съд са постъпили 1751 дела, което е с 50 по-малко от 2021 г. и със 102  повече от 2020 г. Средно на месец всеки съдия е получавал по 6 нови дела. Съгласно Правилата за определяне натовареността, съдиите от Апелативния съд са били високо натоварени.

Най-много по традиция са търговските дела – 736 /около 42%/, следвани от гражданските – 605 /34,6%/ и наказателните 410 /около 23,4%/. Данните показват, че все още не могат да се достигнат нивата отпреди 2020 г. Подобна е тенденцията и в окръжните съдилища от апелативния район /Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра/.

Що се отнася до срочността на правораздавателната дейност – решени в 3-месечен срок са 73% от делата. Резултатите от касационната проверка са индикатор за качеството на съдебните актове. Потвърдени и недопуснати до касационно обжалване са близо 81% от актовете при 79% за 2021г. и 72% за 2020г. Анализът на този показател сочи, че в сравнение с предходните години апелативните съдии подобряват качеството на работата си.

От наказателните дела най-много бяха тези за тежки пътно-транспортни произшествия – 22. За убийства и за избягване на установяване и плащане на данъчни задължения – по 13. Значителен е процентът на проведените съдебни следствия – разпит на вещи лица и свидетели, назначаване на експертизи, събиране на писмени доказателства.

В Гражданското отделение се потвърдиха очакванията за увеличаване на делата по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Разглеждането им в страната бе спряно до произнасянето на Съда на ЕС след отправено запитване за съответствието на българския закон с европейското право. В Апелативния съд този вид дела през миналата година са 43 при 17 за 2021 г.

В Търговското отделение значителен превес – близо 80% – имат тези с предмет спорно материално право, произтичащо от търговски сделки. 5% от делата са разглеждали дружествени спорове,  9% несъстоятелността. Увеличава се броят на проведените заседания, на свършените дела и на решените с акт по същество.

И през изминалата година добрата екипна работа на съдебната администрация беше решаваща за бързото и качествено обслужване на гражданите, за утвърждаване престижа на институцията.

Отпадането на противоепидемичните мерки позволи разгръщане в пълен обем на комуникационните дейности на съдилищата. В присъствена форма се завърнаха събитията, които целят повишаване на правната култура и спазването на закона от младите хора.

Над сто събития в целия регион обхванаха десетки училища. Съдилищата отговориха на очакванията на обществото да получава информация освен чрез медиите, и по непосредствен начин – в социалните мрежи. Съдилищата запазиха значимо медийно и онлайн присъствие с публикации по дела от обществен интерес и за образователни проекти.

С участието си в разнообразни инициативи съдиите и служителите от Апелативния съд засилиха социалната ангажираност на институцията. Затова и съдът получи награда от Министерството на труда и социалната политика за социално отговорен стратегически мениджмънт – за партньорството си с школа „Дедал“. Успешен бе първият цикъл събития на Регионалната образователна програма Младежка академия „Космос и право“, разработена с Планетариума на Висшето военноморско училище.

зключително активно бе взаимодействието с Икономически университет – Варна. Институцията ни продължи да бъде средище за практическо обучение и стаж на студентите от Варненския свободен университет, Икономическия университет и ученици, изучаващи „Съдебна администрация“ в Хуманитарната гимназия.

Зоналното събрание на 120 представители на всички районни и окръжни съдилища в региона постави фокус върху комуникацията и екипната работа.

Именно на добрата екипна работа и професионализма се дължат добрите резултати на Апелативния съд, подчерта административният ръководител Ванухи Аракелян. Тя благодари на всичките си колеги, че не допускат компромис с личните си високи стандарти за професионализъм и морал, и че ежедневно отстояват каузата „Апелативен съд“.

„По аналитичност Вашият годишен доклад е забележителен по отношение на изводите и тенденциите в целия апелативен район. Постигнатите от Апелативен съд – Варна резултати са блестящи“, каза председателят на Върховния касационен съд. Галина Захарова обърна внимание на присъствието на почти цялото ръководство на ВКС на днешното събрание. „Време е съдии от всички нива да разговаряме равнопоставено и да си поставяме общи цели“, заяви Захарова.

Атанаска Дишева от Висшия съдебен съвет допълни: „Съдилищата от този регион са пионери с новаторските  инициативи за популяризиране на дейността на съдебната власт. Вашите усилия, не само в правораздаването, но и във всички останали дейности, допринасят за положителния облик на съда в обществото“.

Директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева поздрави съдиите и служителите за неспирния им стремеж да развиват професионалните си качества – над 130 представители на съдебната власт в региона са се включили в над 600 обучения на НИП през изминалата година. Съдии от апелативния район активно участват в разработването на ключови са системата стандарти, инициативи и обучителни ресурси.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име