Европейската мрежа на съдебните съвети инициира проучване сред потребителите на съдилищата. В тази връзка Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с Решение по Протокол № 8 от 7 март 2023 г. одобри въпросник, методология за провеждането, указания и образец за обобщаване на резултатите.

Проучването е анонимно. Има за цел да събере информация и обратна връзка за възприятието и опита на потребителите на съдилищата по отношение на независимостта, въз основа на лични впечатления от работата на съда.

Въпросникът е разработен в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети и съдържанието му е адаптирано спрямо спецификата на съдебната система в България.

Под „потребители на съдилищата“ се има предвид страни по дела, адвокати или други представители на страните, вещи лица (вкл. преводачи/тълковници), граждани (свидетели или ползватели на услуги, като например издаване на удостоверения) и други подобни.

В Окръжен съд – Търговище въпросникът може да се намери в „Регистратура“, деловодство „Наказателно отделение“, деловодство „Гражданско и търговско отделение“, както и пред съдебните зали.

За осигуряване на анонимността на проучването, съобразно изискванията на ВСС, ще бъдат поставени урни за събиране на попълнените въпросници до служба „Регистратура“, в деловодствата и пред съдебни зали № 3 и № 4. Срокът на проучването е до 15 май 2023 година.

Вашето мнение и предложения са важни за нас.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име