РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т
И З В Л Е Ч Е Н И Е
от ПРОТОКОЛ № 23
от заседанието на Комисията по правни въпроси към
Пленума на Висшия съдебен съвет,
проведено на 12 октомври 2023 г.
1. ОТНОСНО: Наредба за структурата и организацията на дейността
на съдебните центрове по медиация.
МОТИВИ: В Комисия по правни въпроси (КПВ) към пленума на
Висшия съдебен съвет (ВСС) е постъпило писмо от г-жа Даниела Марчева,
член на Висшия съдебен съвет, с което на вниманието на Комисията се
представя проект на Наредба за структурата и организацията на дейността на
съдебните центрове по медиация.
От писмото се изяснява, че на 02 февруари 2023г. в бр. 11 на ДВ е
обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията (ЗИД
на ЗМ), с който се извършват изменения и допълнения и в Гражданския –
процесуален кодекс (ГПК) и Закона за съдебната власт ЗСВ). Измененията
влизат в сила на 01.07.2024 г.
Новата разпоредба на чл. 84а ЗСВ регламентира, че към всеки окръжен
съд се създава съдебен център по медиация с териториални поделения към
районните съдилища, който организира провеждането на процедурите по
медиация по висящи съдебни дела съгласно глава шеста на Закона за
медиацията. Структурата и организацията на дейността на съдебните
центрове по медиация и задълженията на координатора от своя страна следва да бъдат определени с наредба, приета от ВСС.
С решения по протоколи № 36/15.12.2022 г., № 9/06.04.2023 г.,
№12/11.05.2023 г. и № 18/15.06.2023 г. пленумът на ВСС е възложил на
работна група в изпълнение на поддейности 1.2 и 1.3 от проект „Въвеждане на
способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система
в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация;
доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони
на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други
алтернативни способи за разрешаване на спорове“ да извърши всички
действия по създаване на Наредба за устройството на центровете за медиация
към съдилищата и Наредба за подбор и контрол върху дейността на
медиаторите в центровете за медиация към съдилищата.
В изпълнение на възложената й задача работната група е изготвила
проект на Наредба за структурата и организацията на дейността на съдебните2
центрове по медиация, като окончателните текстове на акта са приети на
проведено на 04.10.2023 г. заседание.
Изготвеният проект на нормативен акт е представен на вниманието на
КПВ към пленума на ВСС придружен от мотиви, предварителна частична
оценка на въздействието и финансова обосновка.
С оглед на горното и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове (ЗНА) следва да бъде проведена процедура по
обществени консултации. След провеждането й, преди приемането на
9Наредба за структурата и организацията на дейността на съдебните
центрове по медиация от пленума на Висшия съдебен съвет, обобщението с
постъпилите становища ще бъде внесено на заседание на Комисията.
Въз основа на горното,
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ ПЛЕНУМА НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:
1.1. На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА проектът на Наредба за
структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по
медиация, ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет в раздел „Обществени консултации“.
1.2. Срокът за предложения и становища по проекта на Наредба за
структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по
медиация е 14 дни, съгласно чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА, считано от деня
на публикуване.
1.3. ДА СЕ УВЕДОМЯТ всички административни ръководители на
органите на съдебната власт за решенията по т. 1.1. и т. 1.2

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име