Среща за споделяне и мултиплициране на добри практики от работата на екипите за обхват в областите Търговище, Разград и Шумен се проведе днес (27.06.2023 г.) в актовата зала на Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище. На нея присъстваха представители на областната и общинските администрации в област Търговище, експерти от Регионалните управления на образованието в Търговище, Разград и Шумен, директори на училища, учители и др.

„През последните 5 години Механизма за обхват фокусира усилията ни в това да обхванем всички деца и ученици в образователната система. Заедно с Вас издирвахме ученици, реализирахме инициативи в изпълнение на целите на механизма, успяхме да намалим необхванатите ученици и отпадналите от училище.

Мотивирахме учениците да не отсъстват от училище по неуважителни причини. Благодаря на всички партньори за подкрепата, добрите резултати и постигнатите успехи.

Убедена съм, че настоящата среща и споделеният институционален опит ще бъдат полезни за всички участници и гости“. С тези думи началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева откри работната среща и пожела на всички присъстващи ползотворна работа.

Началникът на отдел ОМДК в РУО – Търговище г-н Стефан Станчев представи дейностите на регионално ниво по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст (ПМС №100 от 8 юни 2018 г.).

Показани бяха резултатите от положения труд на общо 35 екипа с 411 членове. Очертана бе и картината на новоотпадналите през последните 5 учебни години, като тенденцията е към намаляване на техния брой.

Най-много са новоотпадалните през учебната 2018-2019 година – 135 деца и ученици, а най-малко през настоящата учебна година – 25 деца и ученици.

Мария Вълчева – старши експерт по ОНГОР в РУО – Търговище, онагледи чрез презентация добрите практики в 7 училища в област Търговище. Изграждане на ефективни партньорства с родителите, възпитание в отговорност и емпатия, партньорство с обществени институции, индивидуална подкрепа за деца и ученици в риск от отпадане, съобразена с потребностите и интересите им са само част от дейностите и мерките на училищните екипи за обхващане и задържане на учениците в училище.

Вместо наказания вменяват отговорности и ангажименти на учениците в риск от отпадане. Така например в ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк е разработен училищен мини механизъм, който функционира в сътрудничество с кметовете на населените места в региона, представителите на МВР и ДСП. Благодарение на добрата практика няма деца и ученици от съседните населени места без детска градина и училище, които да не са обхванати и всички посещават детска градина и училище. 

Личната история на дете в риск представи директорът на СУ „Христо Ботев“ гр. Лозница г-жа Румяна Костадинова. Тя разказа по какъв начин заедно с учителите са успели да помогнат на ученика да посещава учебните занятия редовно, въпреки трудностите в семейната среда.

Подкрепа чрез осигуряване на учебни пособия и помагала, дрехи и обувки, безплатна закуска и обяд със съдействието на БЧК – Разград са само част от инициативите, които предприемат, за да подкрепят ученика и да го приобщят към училищния живот.

Своите добри практики и как протича един ден в СУ „Трайко Симеонов“ гр. Шумен представи чрез филм екипът на училището. Изключително интересно протече и ролевата игра, която организираха за присъстващите в залата. Една и съща ситуация – дете в риск от отпадане от училище, бе разиграна в два времеви периода – преди въвеждането на механизма и след него.

В играта се включиха представители на общински администрации, директори, учители, експерти от РУО и др., като всеки участник влезе в определена роля – ученик, родител, директор, кмет, министър и др. Целта бе да се онагледи пред какви предизвикателства са изправени институциите в опитите си да обхванат и задържат в училище ученик в риск.

Добра практика с голяма ефективност в приобщаването на учениците в риск от отпадане бе представена от Трето ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище. Учителят по музика г-жа Стойна Кичукова разказа как чрез магията на танца успява да приобщи децата в училищната среда, да ги задържи, да убеди родителите им и самите тях, че мястото на децата е именно в училище.

Под нейното ръководство ученици представиха фрагменти от музикалните постановки „Извора на белоногата“ и „Майчина сълза“ и танцът „Момина луна“.

Домакин на работната среща е Регионално управление на образованието в Търговище, а партньори са РУО – Разград и РУО – Шумен. Тя бе организирана по идея на МОН, за да бъдат представени постигнатите успехи в работата по механизма в област Търговище. Срещата бе излъчвана на живо в Youtube канал с цел да бъде наблюдавана от максимален брой училищни екипи от областите Търговище, Разград и Шумен.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име