IСтартира процедурата по конкурс за назначаване на държавна служба за 6 вакантни изпълнителски длъжности: разузнавач в „Криминална полиция“ – 2; разузнавач в „Икономическа полиция“ в РУ-Омуртаг; полицейски инспектор в „Охранителна полиция“ на същото управление; и полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР-Търговище – 2.

За заемане на длъжностите се изисква висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър.

         Документи за участие в конкурса ще се приемат до 10.04.2023 г.

Те се подават лично на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа в „Човешки ресурси“ на сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” при Областна дирекция на МВР – Търговище.

В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия (ЕЛК) за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

 

         IIОбявен е и прием на документи за две свободни длъжности – „автомонтьор“( (за работещи по трудово правоотношение)

 

 Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са следните:

 1. Минимално образование – средно образование;
 2. Минимален професионален стаж – не се изисква;
 3. Необходима квалификация – свидетелство за правоспособност за двигатели с вътрешно горене;
 4. Да са пълнолетни;
 5. Да имат българско гражданство

 

Срок за приемане на документите – 13.04.2023 г.

Кандидатите могат да получат комплекта с документи от „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа.

 

Телефон за справки и допълнителна информация:

0601/60363; 0601/60444

 

 

         IIIВ ОДМВР-Търговище предстои да бъде обявен и конкурс за заемане на длъжност по Закона за държавния служител  – „главен юрисконсулт“

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

 • Срокът за подаване на документи започва да тече след публикуване на обявлението.
 • Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” при Областна дирекция на МВР – Търговище.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;
 2. Да имат придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование „магистър”;
 3. Области на висшето образование – социални, стопански и правни науки;
 4. Професионално направление – право, с придобита юридическа правоспособност;
 5. Да имат минимален професионален опит – 3 години или минимален ранг – IV младши;
 6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) до ниво на сигурност „Поверително“.

За справки и допълнителна информация: – на горепосочените телефони и на Интернет-страницата на областната дирекция.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име