„Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми за хората от етническите малцинства, в частност на ромите в област Търговище“ бе първата разгледана точка от дневния ред на заседанието.

Младши експерт Мадлен Валентинова от РЗИ обясни, че лекарите от отделение „Акушерство и гинекология“ към МБАЛ -Търговище, имащи договор с Министерството на здравеопазването, са извършили прегледи на пациентки без здравноосигурителни права и такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Търговище, включително и от ромската общност.

„През кампанията бяха посетени със специално пригоден и оборудван мобилен АГ кабинет 9 населени места от община Търговище и извършени 179 прегледа, от които 101 лица диагностицирани със заболявания“, обясни мл.експерт Валентинова.
Тя каза още, че по време на срещите с жители на села с компактно ромско население са презентирани темите „Хигиена и сексуално здраве“, „ХИВ/СПИН“, „Истината за ваксините“, „Туберкулоза“, „Здравословно хранене“ и „Хигиена“.

„В МБАЛ -Търговище е разкрит здравно-консултативен център по Национална програма за подобряване на майчино и детско здраве, като в него се осъществяват безплатни здравно-инфоемсционни, обучителни, консултативни и медико-социални дейности на бременни жени, родилки и деца“, каза още експертът от РЗИ.

Услугите, които се предоставят безплатно включват консултации с лекари специалисти за недоносени деца и деца с увреждания и хронични заболявания, с АГ специалисти за здравно неосигурени бременни, с психолог за деца с увреждания и със социален работник.
Относно подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях дирекции „Бюро по труда“ изнесоха данни за възможностите за осигуряване на заетост, обучение и професионална квалификация на безработните от етническите малцинства за 2023 г.

Самоопределилите се като роми безработни лица, регистрирани през периода януари- октомври 2023 г. в ДБТ – Търговище са 167 средномесечно, в ДБТ- Омуртаг са 120, а в ДБТ – Попово – 23.
По време на заседанието представителите на дирекциите „Бюро по труда“ от област Търговище бяха единодушни , че Агенцията по заетостта реализира активна политика, приоритетно насочена към подпомагане социално – икономическата интеграция на уязвимите групи в неравностойно положение на пазара на труда. Като основна причина за високия процент безработица на ромите експертите посочват ниското им образователно и квалификационно ниво.

Отново за периода от януари до октомври 2023 г. в дирекциите „Бюро по труда“ от областа:
– 102 неактивни лица /в трудоспособна възраст, които не учат, не работят и не са регистрирани като безработни/ са активирани от младежкия медиатор и трудовите посредници в Търговище, 54 в Омуртаг, 23 в Попово.
-70 безработни лица, самоопределили се като роми, са консултирани за професионално развитие в Търговище, 88 в Омуртаг, 4 в Попово.
-6 безработни лица, самоопределили се като роми, са участвали в Ателие за търсене на работа в Търговище, 27 в Омуртаг и 3 в Попово.
-16 безработни лица, самоопределили се като роми, са постъпили на работа в Търговище, 87 в Омуртаг, 6 в Попово.

Представителите на институциите, участващи в заседанието, се обединиха около тезата, че образованието заема приоритетно място по важност в подобряване интеграцията на уязвимите групи.

„Започвайки от образованието, дейностите и синхрона от комплексния подход на всички институции биха довели до по-успешни резултати“, заяви в края на заседанието областният управител на област Търговище Гергана Цонева.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име