Община Търговище обяви конкурс за управител на „Общински пазари“ ЕООД. Дейността на общинското търговско дружество е свързана с организиране ползването на общински пазари и тържища, поддръжка и отдаване на търговски обекти и други.

Кандидатите за позицията трябва да имат завършена образователна степен „бакалавър“ или по-висока, както и поне 5 години професионален опит.

Конкурсът ще се проведе в три етапа: допускане по документи; изготвяне на програма за управление в следващите 4 години и събеседване с кандидатите.

Документите за кандидатстване включват: заявление по образец;  мотивационно писмо; автобиография; нотариално заверено копие от диплома за висше образование; документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит; декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и медицинско свидетелство.

Допуснатите по документи кандидати ще трябва да изготвят управленска програма. За целта те ще получат и удостоверение за предоставена възможност да посещават дружеството. Ще имат достъп и до финансовите отчети на „Общински пазари“.

С кандидатите, представили програма за управление, ще бъде проведено интервю.

Заявленията за участие в първия етап на конкурса се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 23 май 2024 г.

Допълнително информация може да се получи в стая № 83 в Общината, както и на тел.: 0601 68769.

Обявата за конкурса и условията за участие са публикувани в сайта на Община Търговище, раздел „Актуално – Кариери“:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/careers/KonkursOP2024

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име