Повече от трикратен е ръстът на новообразуваните дела, по реда на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/, отчита Окръжен съд – Търговище за първите 6 месеца на 2023 г., спрямо същия период на 2022 г.

С тях се иска признаване на финансови санкции на български граждани, извършили административни нарушения в други държави – членки на Европейския съюз, предимно за нарушаване правилата за движение по пътищата.

Постъпили за разглеждане от началото на годината през първите шест месеца са 100 дела, при 30 за полугодието на миналата година.

Най-често срещаните нарушения, за които са наложени финансови санкции са: превишена скорост, държане в ръка на мобилен телефон при шофиране, паркиране на място за инвалиди без да има това право, неполагане на грижа за обезопасяване на возените деца, нарушаване на забрана за изпреварване. Наложените глоби са в размер от 75 до 400 евро. Основно исканията по реда на Закона са от Нидерландия, Австрия и Германия.

Ако съдът уважи с решението си искането за прилагане на финансовата санкция по отношение на български гражданин, неговото задължение за заплащане се изпраща на Националната агенция по приходите за изпълнение.

Уведомява се незабавно органът, постановил решението, с изпращане на съответния формуляр за постановеното решение на посочения в удостоверението адрес, с копие до Министерство на правосъдието.

След влизане в сила на решението, съдът постановява сумата, представляваща наложената глоба, да остане в приход на бюджета на Република България като изпълняваща държава.

Решенията на Окръжен съд – Търговище по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/ подлежат на обжалване пред Апелативен съд – Варна в 7-дневен срок, като обжалването не спира изпълнението.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име