Решението за конфискация е за сумата от 118 131,73 евро, които се равняват на 231 045,58 лева (двеста тридесет и един хиляди четиридесет и пет лева и 58ст.) и е за това, че 43- годишният Б. М. умишлено държал 426 конопени растения в периода 19 май 2015 г. до 3 юни 2015 г. във Вилнис, община Де Ронде Венен, Кралство Нидерландия.

Удовлетворяването на пълната стойност или на част от нея следва да бъде осъществено чрез изнасяне на публична продан на собствеността на Б. М., а именно поземлен имот от 615 кв.м. заедно с двуетажна масивна жилищна сграда и стопанска сграда в село Априлово, община Попово, област Търговище.

За същото деяние Окръжен съд – Търговище призна и  Решение за налагане на финансова санкция – глоба. Тя е в размер на 5 960,53 евро и законна лихва от 1 063,54 евро, левовата равностойност на които е в размер на съответно 11 657,80 лв. и 2 080,10 лв.

Според Наказателния кодекс на Нидерландия Б. М. умишлено е нарушил забрана, предвидена в разпоредбите на чл. 3, буква „Б“ от Нидерландския закон за опиума, като член 11 от същия предвижда „Отнемане на незаконно придобитата облага“. Деянието съставлява престъпление и в Република България – чл. 354а от НК.

За прилагане на принципа за взаимно признаване на решенията за конфискация и финансовите санкции, наложени в държави-членки на Европейския съюз, нидерландските власти са изготвили и изпратили удостоверения по формуляр.

Компетентен да разглежда делото е окръжният съд по местоживеене на дееца. Съдът проверява дали Удостоверението е пълно и отговаря на изискванията на Съвета относно прилагане на принципа на взаимното признаване на решенията за конфискация / финансови санкции.

Проверява още дали  срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на конфискация/финансови санкции; дали е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо; дали има доказателства за пълно или частично изпълнение, които да са извършени във връзка с решението за налагане на финансови санкции; дали изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и не се отнася за решение на български съд.

Съдебният състав на Окръжен съд – Търговище, след като провери посочените обстоятелства, прецени, че няма основания да бъде отказано признаването и изпълнението на решението за конфискация и финансовата санкция.

Съдебният акт ще бъде изпратен незабавно на ТД „НАП – Варна“ за изпълнение.

Постановеното решение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в 7-дневен срок, като обжалването съгласно Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, не спира изпълнението на решението.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име