Със Заповед № 64 от 30 януари 2023 година Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова командирова съдия Бонка Янкова – заместник-председател на Окръжен съд – Търговище и ръководител на Наказателно отделение, във ВКС – Наказателна колегия, за цялостно изпълнение на длъжността „съдия“.

ОСНК след проведено гласуване за двама номинирани кандидати, от общо 18 присъстващи с 13 гласа „ЗА“ взе решение да бъде отправено предложение до председателя на ВКС за командироването на съдия Бонка Янкова.

В мотивите си г-жа Захарова сочи, че при наличието на служебна необходимост предвид освобождаването на длъжността от Кети Маркова, както и притежаването на дългогодишен стаж и опит (включително при разглеждането и решаването на дела във ВКС, доколкото е била вече командирована там за периода 02.01.2019 г. до 31.01.2020 г.), както и становището на Общото събрание на съдиите от Наказателна колегия, становището на съдия Татяна Даскалова – председател на Окръжен съд – Търговище и даденото изрично писмено съгласие на съдия Янкова, са налице всички основания за командироването във ВКС на магистрата, считано от 01.02.2023 г.

Съдия Бонка Янкова има близо 35 години юридически стаж. Професионалният й път започва като стажант съдия в Софийски окръжен съд, продължава в Районна прокуратура – Търговище, а от месец февруари 2000 г. е съдия в Окръжен съд – Търговище, където от 2021 г. е и негов заместник-председател и ръководител на Наказателно отделение. „Тя е изключителен професионалист и работохолик, който притежава всички необходими качества за изпълнение на длъжността „съдия“ във Върховния касационен съд.“ – отбелязва в становището си до ВКС административният ръководител – председател на ОСТ съдия Татяна Даскалова.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име